Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door Red Mosquito BV worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Red Msoquito BV
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke en rechtspersoon die cultuurgoederen van Red Mosquito BV koopt, ongeacht of dit voor eigen gebruik is of voor bedrijfsdoeleinden;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Red Mosquito BV : de handelsnaam van Red Msoquito BV  die cultuurgoederen op afstand aan consumenten aanbiedt via het web platform Red Msoquito.nl
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Red Mosquito BV en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de Onderneming Red Mosquito BV

Red Mosquito BV is geregistreerd als handelsnaam onder KvK nr. 78058333 en gevestigd aan de

Rietgorshoek 2, 3201HL Spijkenisse.

Telefoonnummer: 06-27294121

E-mailadres: Info@RedMosquito.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Red Mosquito BV, zowel voor aftersales, Privat sales en de kunstvbeilingen op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Red Mosquito BV en de consument.
 2. Algemene voorwaarden worden getoont en kunnen worden ingezien door de consument voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, via de website van Red Msoquito BV.
 3. Indien de overeenkomst op een andere manier, zoals op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden ingezien

Artikel 4 – Persoongegevens

 1. Gebruik van persoonsgegevens
  Persoonsgegevens, zoals contactgegevens en betalingsgegevens die door u zijn opgegeven, worden door ons verstrekt aan partijen bij bepaalde Veilingen waaraan u deelneemt (zie velngregels, echter uitsluitend om de beoogde Koopovereenkomst te kunnen faciliteren of te onderzoeken
 2. Privacy
  Tijdens het aanmaken van een Account en gedurende het gebruikmaken van de Dienst, zal Gebruiker (persoons)gegevens aan Kunstveiling verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform het prvacybeled van Red Mosquto BV en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.
 3. Geheimhouding door leden tenzij anders overeengekomen met Red MosqutoBV, is het u niet toegestaan gebruik te maken van informatie over andere gebruikers die toegankelijk is via onze webste of die aan u wordt verstrekt door Red Mosquto BV of een andere gebruiker, anders dan voor het aangaan van een Koopovereenkomst  of voor zover anderszins uitdrukkelijk is toegestaan op grond van deze overeenkomst.
 4. Gebruik van persoonsgegevens, zoals persoongegevens en betalingen die door de consument zijn opgegeven worden door ons verstrekt aan partijen bij bepaalde veilingen en bedrijven waaraan u deelneemt, echter uitsluitend om de beoogde koopovereenkomst te kunnen faciliteren.
 5. Privacy : Tijdens het aanmaken van een account en gedurende het gebruikmaken van de dienst zal gebruiker gegevens aan Red Mosquito BV verstrekken, Deze persoonsgegevens zullen conform het privacy beleid van Red Mosquito BV en NL Recht en regelgeving opgeslagen.
 6. Geheimhouding : Tenzij anders overeengekomen met de consument of Red Mosquito BV is het niet toegestaan gebruik te maken van informatie over andere gebruikers die toegankelijk is/zijn via de dienst die Red Mosquito BVaanbiedt, anders dan voor het aangaan van een/de koopovereenkomst

Artikel 5 – Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Het kan voorkomen dat de omschrijvingen fouten bevatten omtrent de herkomst en ouderdom van de aangeboden goederen. Een koper kan geen rechten ontlenen aan de aard of inhoud van de omschrijvingen.
 3. Als Red Mosquito BV gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Red Msoquito BV  niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 6 – Informatie-/onderzoeksplicht

 1.   Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door Red Mosquito BV en zijn personeel naar beste weten verstrekt.
 2. De koper dient vóór de koop de staat en de beschrijving van een voorwerp in de catalogus of kavellijst ten eigen genoegen nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren en een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan en de koper dient waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen, terwijl de koper niet op illustraties in de catalogus dient af te gaan. Indien in de catalogus bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.
  1. De Red Mosquito BV kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid van de beschrijving in de catalogus of op andere wijze kenbaar gemaakt, van materialen zoals bijvoorbeeld houtsoorten, stoffen, legeringen, aardewerk, porselein en diamant, een en ander met uitzondering van edele metalen. Red Mosquto BV aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor onjuiste omschrijvingen.

Artikel 7 – Voorwaarden voor online biedingen

 • Het is voor de koper onmogelijk een bieding te plaatsen zonder van te voren akkoord te zijn gegaan met de voorwaarden.
 • Kavels worden verkocht zoals op de website te zien is. Als eventuele gebreken niet in de vorm van een schriftelijke mededeling of foto te zien zijn op de site, kan de koper ervan uit gaan dat het artikel aan hem zal worden geleverd zoals weergegeven. Indien in de catalogus bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.
 • Uitgebrachte biedingen zijn bindend en exclusief 25% opgeld. Dit betekent dat het uitbrengen van een bod in een veiling schriftelijk of via uw account (door u of door een ander die uw account gebruikt) niet kan worden ingetrokken en dat u daardoor rechtsgeldig bent gebonden. Als uw bod succesvol is, komt automatisch een overeenkomst tot stand op het moment dat de veiling sluit.
 • Biedingen hoeven slechts te worden uitgevoerd indien Red Mosquito BV redelijkerwijs daartoe gelegenheid heeft en Red Mosquito BV heeft te allen tijden het recht van het voeren van een biedopdracht af te zien.
 • De Red Mosquito BV sluit steeds iedere aansprakelijkheid ter zake van het om welke redenen dan ook niet slagen van een schriftelijke bieding of bieding door middel van het internet uit.
 • Indien er binnen 5 minuten voor de sluitingstijd van een kavel nog een bod op een artikel wordt uitgebracht, wordt de sluitingstijd tot 3 minuten verlengd.
 • De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen.
 • Alle objecten worden verkocht in de staat waarin ze verkeren zoals ze worden aangeleverd.
 • Red Mosquito BV  neemt de door haar verkregen persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie.
 • Door registratie op de website geeft de gebruiker aan Red  Mosquito BV toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde gegevens.
 • Red Mosquito BV zal deze gegevens slechts aanwenden voor eigen gebruik. Daarnaast is Red Mosquito BV bevoegd deze gegevens te verstrekken aan de verkoper en eventuele hulppersonen van Red Mosquito BV  en de verkoper. Red Mosquito BV zal deze gegevens niet zonder toestemming van de gebruiker aan overige derden verstrekken, behoudens de verplichting daartoe van Red Mosquito BV volgens enige wettelijke bepaling of op bevel van het bevoegd gezag. In het geval van nalatige betaling van de koper, is de Red Mosquito BV gerechtigd deze gegevens over te dragen aan een rechterlijke macht en/of macht met de bevoegdheid de nalatige betaling op een andere manier te innen.
 • De gebruiker garandeert de juistheid en de volledigheid van de door de registratie verschafte informatie en gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan heeft de gebruiker de verplichting Red Mosquito BV per ommegaande van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen. Indien de gebruiker dit nalaat, is Red Mosquito BV  gerechtigd €25,- administratiekosten bij de gebruiker in rekening te brengen.
 • Het opsturen van aangekochte goederen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

Artikel 8 – Bieden

 1. De koper kan elektronisch bieden en/of door middel van het internet of mondelinge biedopdrachten, staan alleen ter beschikking indien deze uitdrukkelijk door de veilinghouder worden aangeboden.
 2. Schriftelijke biedopdrachten dienen ondubbelzinnig en duidelijk te zijn en naar het oordeel van de Red Mosquito BV tijdig genoeg voor de aanvang van de veilingzitting door de Red Mosquito BV te zijn ontvangen.
 3. Biedopdrachten hoeven slechts te worden uitgevoerd indien Red Mosquito BV redelijkerwijs daartoe gelegenheid heeft en Red Mosquito BV  heeft te allen tijden het recht van het voeren van een biedopdracht af te zien.
 4. Red Mosquito BV sluit steeds iedere aansprakelijkheid ter zake van het om welke redenen dan ook niet slagen van een telefonische bieding uit, evenals het om welke redenen dan ook niet slagen van een schriftelijke bieding, elektronische bieding of bieding door middel van het internet.

Artikel 9 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Red Mosquito BV  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Red Mosquito BV passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Red Mosquito BV daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Red Mosquito BV kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Red Mosquito BV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Red Mosquito BV  zal uiterlijk bij levering van het gekochte object, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van Red Mosquito BV waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het gekochte object; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

Artikel 10 – Herroepingsrecht voor Privat Sales.

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Red Mosquito BV mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het object heeft ontvangen, of:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Red Mosquito BV mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 3. Indien Collectioneurs.nl de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
 4. Het Herroepingsrecht vermeld onder artikel 6 GELDT NIET voor de artikelen die opgenomen en verkocht zijn/worden aan de consument tijdens de kunstveiling – Kunstveiling is omnderdeel van de bedrijfsvoering vsan Red Mosquito BV

Artikel 11 Verplichtingen van de consument en bedenktijd

 1. De koper dient zich op eerste verzoek van Re Mosquito BV te legitimeren. De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen.
 2. De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 4. De consument is aansprakelijk voor alle waardevermindering van het product/artikel die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1
 5. indien de consument het artikel terug stuurt via normale post of shipper dan zal dit ten alle tijde aangetekend moeten, de consument is verplcht dit te doen om eventuele verdere schade of vermissen te voorkoming. Consument dient voordat hij/zij het terugstuurd foto’s te maken van het artikel en deze te doen toekomen aan Red Msoquito BV.
 6. Indien consument zich niet houdt aan deze bovenstaande verplichtingen dan kan Red Mosquito het herroepingsplicht van de consument nietig verklaren en het verschuildigde bedrag alszijnde schade vegoeding beschouwen.

Artikel 12  

 1. Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in de catalogus of kavellijst uitgesloten, is. Red Mosquito BV bereid een geveild voorwerp tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode van drie weken na de verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties.
 2. Red Mosquito BV  is niet bereid tot terugname indien de omschrijving in de catalogus voorafgaande aan of tijdens de veiling werd herroepen en de juiste omschrijving mondeling of schriftelijk aan het publiek werd medegedeel
 3. De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij toewijzing bevond, zulks ter beoordeling van de veilinghouder.

Artikel 13 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Red Msoquito BV
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Red Msoquito BV Dit hoeft niet als Red Mosquito BV heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Red Mosquito BV verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Red Msoquito BV niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Red Mosquito BV aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 14 – Verplichtingen van Red Mosquito BV

 1. Red Mosquito BV cq De veilinghouder en de veilingmeester behouden zich de volgende rechten voo
 2. zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren;
 3. te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop.
 4. voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen
 5. kopen niet te gunnen of op te houden
 6. vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken zonder dat een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een totstandgekomen koopovereenkomst mag beroepen
 7. na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling de veilinghouder en de veilingmeester het recht hebben de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende voorwerp te herveilen en het bod van de nalatige bieder niet weer aan te nemen
 8. indien de koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan de veilinghouder bekend te maken en daarop betrekking hebbende legitimatie te tonen, de koopovereenkomst te ontbinden en te herveilen
 9. namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen
 10. Red Mosquito BV is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden voorwerpen te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook, zowel voor, tijdens als na de veiling, rekeninghoudende met geldende wettelijke bepalingen. De veilinghouder behoudt het auteursrecht op al deze afbeeldingen
 11. Als Red Mosquito BV de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 12. Red Mosquito BV vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief leveringskosten door Red Mosquito BV in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Red Mosquito BV  aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt
 13. Red Mosquito BV gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt. Dit om zeker te weten dat de geretourneerde gelden bij de rechtmatige consument terecht komt, dit om witwassen van gelden tegen te gaan.

Artikel 15  Uitsluiting herroepingsrecht

Red Mosquito BV kan de navolgende goederen uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Red Mosquito BV dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een kunstveiling. Onder een kunstveiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij goederen door Red Mosquito BV worden aangeboden aan de consument die persoonlijk of digitaal aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk/digitaal aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een (digitale) veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de goederen af te nemen;
 2. Objecten die door de consument voorafgaand aan de kunstveiling zijn geïnspecteerd, of de mogelijkheid heeft gehad om de artikelen of objecten te inspecteren op onenigheden anders dan gemeld in de omschrijving van het artikel/product. bij het afhalen bij het afhaaladres van Red Mosquito BV, hetzij tijdens de aflevering aan het huisadres van de consument. In dat geval heeft de consument het recht om de levering te weigeren en zal de koop direct worden ontbonden en de betaalde koopsom worden terugbetaald.
 3. De consument zal ten alle tijde de optie geboden worden om de artikelenm te kunnen inspecteren voorafgaand aan een kunstveiling, dit per fysieke inzage en eventueel aangevuld met een zgn. condition rapport van het artikel.

Artikel 16  De prijs

 1. De prijs van de goederen worden bepaald door publicatie in de webshop. Red Mosquito BV heeft op elk moment het recht de prijs aan te passen zonder verder overleg of voorpublicatie. De genoemde prijzen van de artikelen, onde Privat Sales zijn inclusief btw, de genoemde prijzen onder Aftersale/Kunstveiling zijn inclusief btw echter er is een Buyers premium verschuldigd over de artikelen/producten waarover btw verschuldigd

Artikel 17  Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument zal de volledige verkoopprijs eventueel incl. buyers premium hebben betaald bij levering van de goederen.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Red Mosquito BV te melden.
 5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Red Mosquito BV s gewezen op de te late betaling en Red Mosquito BV de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Red Mosquito BV gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Red Mosquito BV kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 18  Klachtenregeling

 1. Red Mosquito BV  beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Red Mosquiot BV.
 3. Bij Red Mosquito BV ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Red Mosquito BV binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient Red Mosquito BV  in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 19  Geschillen

Op overeenkomsten tussen Red Mosquito BV  en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Wet ter voorkoming van witwassing en financiering van terrorisme (wet WVWFT)

Red Mosquito BV is gebonden aan de wetgeveing Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme

RedMosquito werkt ter voorkoming van overtreding van de wet wvwft en overcreditering met biedlimieten. De standaard biedlimiet bedraagt €3.000,-. Indien u voornemens bent meer dan €3.000,- te bieden dan dient u voorafgaand aan de veiling hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen via info@remosquito.nl. Graag vernemen we in dat geval welke biedlimiet u wenst en tevens ontvangen we dan graag een kopie van uw identiteitsbewijs, zoals paspoort en/of rijbewijs. Graag ontvangen we dit verzoek daags voorafgaand aan de veiling. Wij zullen u na de ontvangst van uw verzoek ten spoedigste een reactie sturen via e-mail., Red Mosquito BV is wettelijk verplicht om haar cliënten een

Volgens de wetgeving moeten Red Mosquito BV de klanten onderwerpen aan een cliëntenonderzoek. Internationaal heet dat het principe KYC, ‘know your cliënt’. Zij moeten hun klanten identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Bent u als klant een bedrijf, dan moet Red Mosquito BV onderzoeken wie de UBO (ultimate benificiaire owner) is, de uiteindelijke eigenaar, de mens achter het bedrijf en die persoon identificeren. In bepaalde gevallen moet Red Mosquito BV ook onderzoeken hoe de klant aan zijn geld gekomen is, het zogenaamde ‘source of wealth’ onderzoek. ZEKER als er met de verkoop van een duur kunstwerk cash wordt betaald, of sprake is van een klant uit een hoog-risicoland, Red Mosquito doet GEEN zaken buiten de EU behalve de Verenigde staten van Amerika  (er is een EU-lijst met daarop landen als Iran, Syrië, Pakistan, Servië etc.),

Als er sprake is van een vermoeden van witwassen, dan moet Red Mosquito BV de transactie melden bij de FIU, de financial intelligence unit Nederland van het Ministerie van Financiën. Ook zijn er speciale regels voor PEP’s, Politically Exposed Persons, zoals ambassadeurs of lid van een raad van bestuur bij een internationale organisatie.


Privacyverklaring Red Mosquito BV

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming die jl.  in werking is getreden informeren wij u graag hoe Red Mosquito BV omgaat met uw persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerkt Red Mosquito BV

Uw persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijf
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Iban

We kunnen niet controleren of een bezoeker die via de website is aangemeld 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@redmosquito.nl  dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom Red Mosquito BV uw gegevens nodig heeft

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doelen:

 • registratie van aankopen en biedingen
 • registratie van verkopen
 • uitbetaling van ingebrachte goederen
 • Verzenden van onze uitnodigingen en nieuwsbrieven
 • om contact op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang bewaart Red Mosquito BV uw gegevens?

Red Mosquito BV zal uw persoonsgegevens in ieder geval bewaren gedurende de bewaartermijnen van de Nederlandse wetgeving en zo veel langer als nodig is om goede service te kunnen leveren.

Met wie deelt Red Mosquito BV uw gegevens?

Red Mosquito BV verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden. Gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek | Cookies | 

Red Mosquito BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op schriftelijk verzoek is het mogelijk zijn uw persoonsgegevens in te zien en/of aan te passen. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan u vragen om uw persoonsgegevens te wissen mits de wet dit toelaat.
Beveiliging

Red Mosquito BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact op via info@redmosquito.nl

Winkelwagen